Odznaczenia Honorowe


REGULAMIN NADAWANIA ODZNAK HONOROWYCH i OKOLICZNOŚCIOWYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

Wprowadzony uchwałą ZG PZW nr 44 z dnia 17 grudnia 1994 r. z poprawkami wprowadzonymi uchwałami ZG PZW nr 101 z dnia 27 kwietnia 1996 r. oraz nr 98 z dnia 30 marca 2001 r. Zgodnie z § 16 Statutu PZW, za zasługi w działalności na rzecz wędkarstwa, członek Związku może otrzymać tytuł Członka Honorowego PZW, odznaki honorowe PZW, medal „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa" oraz odznaki okolicznościowe i wyróżnienia.

 

ROZDZIAŁ 1

Odznaki honorowe

1.Odznakami honorowymi są:

a )odznaka Członka Honorowego PZW,

b )odznaka PZW srebrna, złota i złota z wieńcami,

c )medal "Za zasługi w rozwoju wędkarstwa"

2.Odznakami okolicznościowymi PZW są odznaki i medale upamiętniające ważne dla Związku rocznice i wydarzenia.

3.Odznaka lub medal PZW mogą być nadane członkowi PZW lub obywatelowi innego państwa będącego członkiem organizacji wędkarskiej tego państwa oraz innym osobom nie będącym członkami PZW

4.Odznaka PZW może być nadana osobie, która wniosła istotny wkład w rozwój PZW, jego struktur organizacyjnych, podstaw materialnych, gospodarki rybacko-wędkarskiej i ochrony wód, sportu wędkarskiego oraz etyki wędkarskiej

5.Oprócz wymogów określonych w pkt 4. warunkiem nadania kolejnych odznak PZW jest:

 

a )srebrnej odznaki - co najmniej 5-letni okres działalności w PZW,

b )złotej odznaki - co najmniej 3-letni okres działalności od nadania odznaki srebrnej,

c )złotej odznaki z wieńcami - co najmniej 7-letni okres działalności od nadania odznaki złotej,

d)w przypadku uzasadnionych szczególnymi zasługami kandydata przedstawionego do wyróżnienia odznaką, można odstąpić od wymogów pkt 5 a, b, c,

6.Odznakę PZW nadaje w drodze uchwały Zarząd Główny PZW.

7.Odznaki wraz z legitymacjami wręczane są przez przedstawicieli władz i organów Polskiego Związku Wędkarskiego. Wręczenia dokonuje się na posiedzeniach władz i organów związku, w czasie walnych zgromadzeń kół lub z okazji uroczystości i imprez PZW

8.Wnioski o nadanie odznak sporządzane są w kołach i okręgach, a zatwierdzone na posiedzeniach zarządów, komisji rewizyjnych i sądów koleżeńskich lub na posiedzeniach przedstawicieli tych władz i organów.

8.l. Władze kół i okręgów mogą dokonywać podziału limitu odznak i rozpatrywać wnioski każdą w swoim zakresie.

8.2. Wnioski o nadanie odznak dla członków naczelnych władz i organów PZW oraz komisji działających przy Zarządzie Głównym PZW przedstawiają: prezes ZG oraz przewodniczący GKR i GSK po zasięgnięciu opinii - odpowiednio Prezydium ZG, GKR i GSK.

8.3. Wnioski o nadanie odznak dla prezesów zarządów kół i okręgów, przewodniczących okręgowych komisji rewizyjnych i okręgowych sądów koleżeńskich są sporządzane przez władze i organa wyższego szczebla.

8.4. Wszystkie wnioski przedstawione przez zarządy okręgów i Zarząd Główny PZW weryfikuje Główna Komisja Odznak ZG PZW i przedstawia propozycje do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu PZW. Ogólna ilość wniosków nadsyłanych z okręgów powinna być przedstawiona na wspólnych zestawieniach i nie może przekraczać limitu przysługującego danemu okręgowi, tj. 2,5 promila ilości członków.

8.5. Wnioski o nadanie odznak PZW dla obywateli innych państw lub osób współdziałających z PZW sporządzają zarządy okręgów i Prezydium ZG PZW oraz organa Związku.

9.Wnioski o nadanie odznak lub innych wyróżnień wypełnia się na formularzach według ustalonego wzoru.

9.1. Wnioski z kół należy składać do zarządów okręgów w terminie do końca marca danego roku.

9.2. Wnioski z okręgów oraz sporządzane przez władze i organa PZW należy przedkładać Głównej Komisji Odznak ZG PZW w terminie do końca czerwca danego roku.

9.3. Główna Komisja Odznak przedstawia Prezydium ZG PZW rozpatrzone wnioski w terminie do 15 października danego roku.

10.Wnioski przesłane z pominięciem trybu określonego w niniejszym regulaminie lub po terminach określonych w pkt 9, Główna Komisja Odznak pozostawia bez rozpatrzenia.

11.Komisja Odznak kwalifikuje wnioski przy udziale co najmniej trzech członków komisji.

12.W przypadku negatywnego załatwienia wniosku o nadanie odznaki PZW przez okręgową i Główną Komisję Odznak - wniosek z uzasad­nieniem zwracany jest do wnioskodawcy.

13.Członek traci odznakę w razie wykluczenia go z PZW.

14.Główna Komisja Odznak prowadzi imienny wykaz wydanych odznak PZW.

15.Wzór odznaki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 

ROZDZIAŁ 2

Członek Honorowy PZW

1.Najwyższym odznaczeniem w PZW jest tytuł "Członek Honorowy PZW".

2.Tytuł „Członek Honorowy PZW" nadaje, na wniosek Zarządu Głównego PZW, Krajowy Zjazd Delegatów PZW.

3.Wniosek o nadanie tytułu "Członek Honorowy PZW" dla członków okręgu uchwala Okręgowy Zjazd Delegatów. Wnioski o nadanie odznaczenia dla członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego przedstawiają odpowiednio Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński

4.Kandydat do tytułu "Członek Honorowy PZW" powinien spełniać następujące kryteria:

a )należeć do PZW co najmniej 25 lat,

b )pełnić funkcje z wyboru we władzach i organach Związku minimum 5 kadencji,

c )posiadać odznakę złotą z wieńcami minimum 7 lat,

d )wszystkie ustalone kryteria kandydat do odznaczenia winien spełniać łącznie,

e )nie stosuje się odstępstw od ustalonych kryteriów,

5.Ustala się limit ilościowy:

a )dla okręgów - w wysokości jedno odznaczenie na każde pełne 10 tys. członków. W przypadku braku tej ilości oraz w przypadku jej wielokrotności obowiązuje zasada - jedno wyróżnienie na ponad 5 tys. końcowej liczby członków.

b )dla Zarządu Głównego - 4 odznaczenia,

c )dla Głównej Komisji Rewizyjnej - 2 odznaczenia,

d )dla Głównego Sądu Koleżeńskiego - l odznaczenie,

6.Wnioski wraz z uchwałami należy nadsyłać do biura Zarządu Głównego nie później niż na 2 miesiące przed Krajowym Zjazdem Delegatów

7.Wzór odznaki stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 

 

ROZDZIAŁ 3

Medal "Za Zasługi w rozwoju wędkarstwa"

1.Medal "Za zasługi w rozwoju wędkarstwa" może być nadany członkowi PZW lub jednostce organizacyjnej PZW, za szczególne zasługi w rozwoju wędkarstwa, sportu wędkarskiego, w gospodarce rybackiej, ichtiologii, gospodarce i budownictwie wodnym, w odnowie wód oraz innej działalności związanej z wędkarstwem. Może być również nadany osobie nie będącej członkiem PZW lub obywatelowi innego państwa.

2.Medal nadaje w drodze uchwały Zarząd Główny PZW na wniosek Prezydium ZG PZW, zarządów okręgów lub Głównej Komisji Odznak.

3.Medal wręczany jest z okazji uroczystości związanych z dzia­łalnością PZW lub spotkań z delegatami zagranicznymi przez upoważnionych działaczy.

4.Główna Komisja Odznak prowadzi rejestr osób odznaczonych medalem.

5.Wzór medalu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

 

Załącznik nr 1

Odznaka srebrna

Krążek metalowy o średnicy 18 mm, grubości 1 mm, kolor szary.

W dolnej połowie wizerunek ryby łososiowatej, w środku litery PZW. Od głowy ryby i jej ogona biegną w górę liście dębowe zamykające okrąg.

 

 

Odznaka złota

Krążek metalowy o średnicy 18 mm, grubości 1 mm, kolor złoty.

W dolnej połowie wizerunek ryby łososiowatej, w środku litery PZW. Od głowy ryby i jej ogona biegną w górę liście dębowe zamykające okrąg.

 

 

Odznaka złota z wieńcami

Krążek metalowy o średnicy 18 mm, grubości 1 mm, kolor złoty.

Wokół brzegów odznaki, tworząc zamknięty okrąg biegnie wieniec z liści, szer. 2 mm. W środku wieńca z liści, w górnej części litery PZW a pod nimi wizerunek ryby wykonany w emalii koloru granatowego.

 

 

Załącznik nr 2

Medal "Za zasługi w rozwoju wędkarstwa"

Krążek z metalu, o średnicy 32 mm, grubości 3 mm, kolor złoty.

Awers: w górnej połowie napis "Za zasługi w rozwoju wędkarstwa" oddzielonymi stylizowanymi falami od wizerunku ryby (karpia) umieszczonego w dolnej połowie.

Rewers: wzdłuż górnego brzegu połowy medalu napis "Polski Związek Wędkarski", wzdłuż dolnego brzegu stylizowane liście, środek medalu pusty.

 

 

Załącznik nr 3

Odznaka Członka Honorowego PZW

Krążek metalowy o średnicy 18 mm. i grubości 2 mm, kolor szary.

Wzdłuż górnego brzegu odznaki napis "Członek Honorowy" w środku litery PZW, w dolnej połowie odznaki wizerunek ryby wykonany białą emalią.

 

 

Źródłó: www.pzw.org.pl