Regulamin Organizacyjny Koła PZW


Regulamin Organizacyjny Koła PZW

 

Statut Koła PZW jest rozdziałem VI STATUTU POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO, którego TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany uchwalone na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego w dniu 19 października 2007 r. znajduje się poniżej.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Koła Związku

 

 

§ 52

 

Koło jest podstawową jednostką organizacyjną Związku, powoływaną uchwałą zarządu okręgu, która określa teren działania, minimalną liczbę członków i zakres sprawowanej opieki nad wodami.

Koła mogą tworzyć sekcje, będące ich komórkami organizacyjnymi.

Koła mogą tworzyć kluby zainteresowań wędkarskich.

§ 53

 

Władzami koła są:

 

1) walne zgromadzenie członków koła,

 

2) zarząd koła – między walnymi zgromadzeniami członków koła.

 

Organami koła są:

 

1) komisja rewizyjna, 2) sąd koleżeński.

Walne zgromadzenia członków koła mogą być:

1) zwyczajne: a) sprawozdawcze, b) sprawozdawczo-wyborcze,

2) nadzwyczajne.

 

Walne zgromadzenie sprawozdawcze członków koła odbywa się corocznie, a walne

zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków koła co 4 lata, w terminach uzgodnionych z zarządem okręgu.

O terminie i miejscu walnego zgromadzenia członków koła, zarząd koła powiadamia członków lub delegatów, co najmniej na 21 dni przed terminem zgromadzenia.

Zarząd koła zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła: 1) na żądanie zarządu okręgu, 2) na podstawie własnej uchwały, 3) na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej lub komisji rewizyjnej koła, 4) na wniosek 1/3 członków lub delegatów koła.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła podejmuje uchwały tylko w sprawach, do rozpatrzenia których zostało zwołane.

Walne zgromadzenie członków koła jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, przy obecności powyżej 1/2 uprawnionych do głosowania, lub w drugim terminie, bez względu na liczbę uczestników zgromadzenia.

W kołach posiadających sekcje, w walnym zgromadzeniu członków koła, biorą udział delegaci wybrani na zebraniach sekcji, według ordynacji wyborczej ustalonej przez zarząd koła. Członek koła może należeć tylko do jednej sekcji.

§ 54

 

Do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia członków koła należy:

 

1) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków zarządu koła, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego;

 

2) podejmowanie, na wniosek komisji rewizyjnej na walnym zgromadzeniu sprawozdawczowyborczym członków koła, uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego zarządu koła;

 

3) ustalanie składu liczbowego władz i organów koła;

 

4) wybór prezesa i członków zarządu koła, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego;

 

5) wybór delegatów i ich zastępców na okręgowy zjazd delegatów według ordynacji wyborczej uchwalonej przez zarząd okręgu;

 

6) uchwalanie planu działania oraz budżetu koła na kolejny rok, po uprzednim zaopiniowaniu preliminarza budżetu przez zarząd okręgu;

 

7) zobowiązywanie członków koła do wykonywania pracy na rzecz koła lub wniesienia ekwiwalentu.

 

§ 55

 

Zarząd koła składa się z 5 do 15 członków wraz z jego prezesem, wybieranych przez walne zgromadzenie członków koła, na podstawie ordynacji wyborczej ustalonej przez zarząd okręgu.

Na pierwszym posiedzeniu zarządu koła, które powinno się odbyć nie później niż 7 dni

od dnia wyborów, członkowie zarządu wybierają spośród siebie na wniosek prezesa: -wiceprezesów, -sekretarza, -skarbnika, -gospodarza koła.

Zarząd koła odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. Posiedzenia zarządu koła zwołuje prezes lub wyznaczony przez niego członek zarządu.

W okresie między posiedzeniami zarządu, pracą koła kieruje oraz je reprezentuje prezes lub wyznaczony przez zarząd koła jego członek.

§ 56

 

Do zakresu działania i kompetencji zarządu koła należy: 1) kierowanie pracą koła w okresie pomiędzy walnymi zgromadzeniami członków koła;

 

2) realizowanie uchwał władz Związku i walnego zgromadzenia członków koła; 3) zwoływanie walnego zgromadzenia członków koła; 4) realizowanie zaleceń okręgowej komisji rewizyjnej; 5) rozpatrywanie wniosków okręgowej komisji rewizyjnej oraz komisji rewizyjnej koła; 6) uchwalanie ordynacji wyborczej dla sekcji; 7) uchwalanie planu pracy i preliminarza budżetowego; 8) przyjmowanie członków i prowadzenie ewidencji oraz skreślanie z listy członków zgodnie

 

z § 11;

 

9) podejmowanie uchwał o działalności sekcji i klubów zainteresowań wędkarskich, na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny o ich tworzeniu, funkcjonowaniu lub likwidacji;

 

10) uchwalanie regulaminów regulujących wewnętrzną działalność koła;

 

11) występowanie o nadawanie odznak związkowych oraz nadawanie odznak i wyróżnień okolicznościowych koła;

 

12) powoływanie komisji niezbędnych do realizacji zadań koła;

 

13) organizowanie wędkarskiej działalności sportowej i rekreacyjnej;

 

14) organizowanie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz finansowanie tej działalności;

 

15) prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony i zagospodarowania wód na swoim terenie działania;

 

16) administrowanie, na podstawie pełnomocnictwa zarządu okręgu, powierzonym majątkiem okręgu, w tym zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów do wysokości środków zatwierdzonych w budżecie koła;

 

17) prowadzenie szkoleń w zakresie znajomości Statutu, etyki wędkarskiej, Regulaminu amatorskiego połowu ryb, zasad i technik wędkowania oraz popularyzacja wiedzy o ochronie wód i gospodarce rybackiej;

 

18) wnioskowanie o powołanie komisji do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską;

 

19) powoływanie i odwoływanie rzeczników dyscyplinarnych zarządów kół.

 

§ 57

 

Komisja rewizyjna koła składa się z 3 do 7 członków wybranych przez walne zgromadzenie członków koła, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

 

§ 58

 

Do zakresu działania komisji rewizyjnej koła należy: 1) kontrolowanie działalności koła, nie rzadziej niż raz do roku; 2) występowanie z zaleceniami i wnioskami pokontrolnymi do zarządu koła; 3) składanie sprawozdań ze swojej działalności na walnym zgromadzeniu członków koła; 4) występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu koła na

walnym zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym członków koła.

Przedstawiciel komisji rewizyjnej koła ma prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu koła.

§ 59

 

Sąd koleżeński koła składa się z 3 do 11 członków wybranych przez walne zgromadzenie członków koła, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę sekretarza.

Sąd koleżeński koła składa sprawozdanie z całokształtu działalności na walnym zgromadzeniu członków koła.

§ 60

 

Sąd koleżeński koła orzeka w zespołach złożonych z trzech członków, z których jeden, wyznaczony przez przewodniczącego sądu koła, jest przewodniczącym zespołu orzekającego.

 

§ 61

 

Sąd koleżeński koła, jako pierwsza instancja rozpatruje sprawy przeciwko członkom koła, z wyjątkiem spraw członków, którzy pełnią funkcje we władzach i organach koła lub władzach i organach wyższych szczebli.

 

§ 62

 

Na podstawie porozumień dwu lub więcej kół może być utworzony wspólny dla tych kół sąd koleżeński.